Skip to main content

ECLIT BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

1) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Eclit Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından toplanmakta ve işlenmektedir

2) Toplanan Kişisel Verileriniz

Şirketimiz kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, adres, telefon, fax, e-posta vb. iletişim bilgileri, vergi dairesi ve vergi numarası bilgisi,hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi kategorilerinde kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerinizi (İkisi birlikte “kişisel veri” olarak anılacaktır.) toplamaktadır.

3) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz aşağıda açıklanan amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Resmi makamlardan veya sizlerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve yanıtlanması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması.
 • Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurulması,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarının yürütülmesi,
 • NPS çalışmalarının yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikayet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizin alınması, sorun-hata bildirimlerinizin alınması, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi verilmesi,
 • Tarafınızla iletişime geçilmesi, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri tespit ederek size öneriler yapılması, promosyon ve hediye gönderimi yapılması, çevrimiçi davranışlarınızın analiz edilerek size özel reklamlar gösterilmesi, size sağladığımız hizmetin kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, tarafımızca belirlenen segmentlere göre profilleme ve skorlama yapılacak müşteri portföyümüzün yönetilmesi,
 • Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi Şirketimize açıklamanıza konu olan Şirketimiz esas sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulan/sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılması,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirketimizin yürüttüğü finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetilmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Etkinlik yönetimi,
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
 • Acil durum süreçlerinin yönetimi,
 • Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, disiplin ve etik süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Müşteri hizmetleri süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında bilgi teknolojilerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması.

Açık rızanızın varlığı halinde;

 • Kimlik ve iletişim verilerinizin uygulamanın kullanılması amacıyla ilgili hizmet sağlayıcısı Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Limited Şirketi’nin yurt dışında bulunan sunucularında barındırılması.
 • Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve faydalar sunulması,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, amaçlarıyla işlenmektedir.

4) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar ile sınırlı olarak, Şirketimizin hissedarlarına, iştiraklerine, iş ortaklarına, meşru menfaatimiz kapsamında hizmet alınan tedarikçilere, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine; Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

5) Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle; doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından; müşterilerimiz, Şirketimiz personeli, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler (İnternet sitemiz, çağrı merkezimiz, sosyal medya hesaplarımız) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
 • Açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayanarak toplanmaktadır.

6) Saklama ve İmha Süreleri

Mevzuat uyarınca daha uzun bir süre düzenlenmiş olması ya da mevzuat uyarınca zamanaşımı, hak düşürücü süre, saklama süreleri vb. için öngörülmüş bir süre olduğu takdirde, mevzuat hükümlerindeki süreler azami saklama süresi olarak kabul edilir.

Eclit, ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Kanunu ve Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca sorumlu olduğu kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Süreç Saklama Süresi İmha Süresi
Sözleşmenin Hazırlanması ve Sözleşmenin İfası İçin Gereken Kişisel Veriler Sözleşme İlişkisinin Sona Ermesini Takiben 10 Yıl Yazılı Talep Sonrası Hemen, Saklama Süresinin Bitimini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde
Müşterilere İlişkin Veriler Sözleşme İlişkisinin Sona Ermesini Takiben 10 Yıl Yazılı Talep Sonrası Hemen, Saklama Süresinin Bitimini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde
Muhasebe ve Finansal İşlemlere İlişkin Kayıtlar Sözleşme İlişkisinin Sona Ermesini Takiben 10 Yıl Saklama Süresinin Bitimini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde
İletişim faaliyetlerinin icrası Faaliyetin sona ermesini takiben 10 yıl Yazılı Talep Sonrası Hemen, Saklama Süresinin Bitimini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde

İlgili kişi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13’ncü maddesine istinaden yapacağı başvuru ile kendisine ait kişisel verilerin silinmesini/yok edilmesini talep ettiğinde veya Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün(GDPR) 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında düzenlenen “Veri sahibinin istediği zaman rızasını geri çekme hakkı vardır.” hükmü uyarınca açık rızanın geri çekildiği hallerde;

 • Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa talebe konu kişisel veriler talebin alındığı günden itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde gerekçesini açıklayarak uygun imha yöntemi ile siler, yok eder veya anonim hale getirir.
 • Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep Kanunun 13’ncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

7) Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://eclit.com/ilgili-kisi-basvuru-formu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun

bulunması zorunludur ve varsa konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Kozyatağı Mah. Sarıkanarya Sok. No:14 ByOffice Giriş Katı, 34742 Kadıköy/İSTANBUL adresine, E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı [email protected] e-posta adresine, KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı [email protected] KEP adresimize iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerinizi eksiksiz ve doğru olarak Şirketimize sağlamanız gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirketimiz kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan etmektedir. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderildiğinden emin olmanız gerekmektedir.